Washington: That's entertainment! Washington: That's entertainment!

Washington: That's entertainment!