San Diego: That's entertainment! San Diego: That's entertainment!

San Diego: That's entertainment!